Cultureel Adviesbureau Vriens

Kunst | Erfgoed | Musea

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect beschikbaar worden gesteld. Door het overeenkomen van een opdracht – al dan niet voorafgegaan door een offerte - erkent u en stemt u ermee in met de onderstaande algemene voorwaarden en verklaart deze te hebben gelezen, begrepen en hiermee akkoord te gaan.

Uitvoering van de opdracht

Alle werkzaamheden die door ons, of onder ons toezicht of onder onze coördinatie worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.

Bij de aanvaarding van de opdracht wordt zoveel mogelijk vooraf bepaald welke personen de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. Bij de gebruikmaking van onderaannemers verplicht Cultureel Adviesbureau Vriens zich om de opdrachtgever zo spoedig mogelijk – en bij voorkeur vooraf – daarover te informeren. De eindverantwoordelijkheid voor de uitgevoerde werkzaamheden ligt in handen van Cultureel Adviesbureau Vriens, ook wanneer desbetreffende werkzaamheden door derden zijn uitgevoerd, behoudens als hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt. Hierbij worden door u kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht genomen.

Honorarium

Afspraken over vergoedingen kunnen per uur, per maand of per project worden afgesproken. In elk van de gevallen zal vooraf duidelijk zijn welke verplichtingen zijn aangegaan en welk honorarium daar tegenover staat. Cultureel Adviesbureau Vriens zal bij langdurige projecten te allen tijde minimaal maandelijks een overzicht verschaffen van gewerkte uren en gemaakte kosten. Desgewenst kan ook een voortgangsreportage worden geleverd waarin de verwachtingen omtrent voortgang en oplevering, mits relevant, worden gerapporteerd. Dergelijke projecties zijn in geen enkel opzicht bindend.

Duidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

Betaling

Tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen, verzorgen of coördineren wij alle diensten die vallen binnen de overeengekomen opdracht.

Wij zijn namens onze onderaannemers gerechtigd de voldoening van de vergoeding voor de bestelde diensten rechtens af te dwingen en eventuele kosten voor het niet (rechtstreeks) voldoen van de vergoeding aan ons op de opdrachtgever te verhalen. Zodoende zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken of hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door u van uw (betalings)verplichtingen, voor uw rekening. Teneinde aanvullende incassokosten te voorkomen raden wij aan de vergoeding voor de bestelde diensten – zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging – te voldoen aan ons, dus niet aan de afzonderlijke dienstverlenende partner(s).

Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten uw betalingsverplichting niet op.

Projecten die zich over meerdere maanden uitstrekken, zullen maandelijks naar rato worden gefactureerd, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Projecten waarvoor een vaste prijs is afgesproken zullen als volgt in rekening worden gebracht: 50% bij aanvaarding opdracht, 25% halverwege de looptijd (vast te stellen door Cultureel Adviesbureau Vriens) en 25% na oplevering.

Klachten

Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover u klaagt, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien u aantoont dat u het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te worden gemaakt.

Klachten als hiervóór bedoeld, schorten uw betalingsverplichting niet op. U bent in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te weigeren van andere door ons geleverde diensten waarop de klacht geen betrekking heeft.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn tot maximaal drie maanden na betaling. Indien de opdracht eindigt voordat die is voltooid, bent u het honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die ten behoeve van u zijn verricht. Indien echter de opdrachtgever de gewenste dienst niet heeft afgenomen in de drie maanden volgend op de betaling daarvan, dient na die drie maanden de betaling als vergoeding voor de door ons verrichte inspanningen en vervalt daarmee het recht van de klant op het oorspronkelijk betaalde bedrag. Het reeds betaalde maandelijkse honorarium voor doorlopende diensten zijn in het geheel niet terugvorderbaar.

Indien u tot voortijdige beëindiging bent overgegaan, hebben wij recht op vergoeding van kosten die wij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Indien wij tot voortijdige beëindiging zijn overgegaan, heeft u recht op onze medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan u zijn toe te rekenen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk wijzigen met inachtneming van een redelijke wijzigingstermijn. Bij wijziging van een opdracht die nog niet geheel is uitgevoerd zijn wij gerechtigd de eerder overeengekomen vergoeding aan te passen .

Disclaimer

Wij zullen onze werkzaamheden naar ons beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat u aan ons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk zijn. Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van bestelling zoals uiteengezet in de opdrachtbevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal onze rechten en bevoegdheden onder deze opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

Intellectueel eigendom

Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

Het is u uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Het is niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

Privacy en cookies

Wij nemen hoge ethische richtlijnen in acht en respecteren uw privacy. Uw naam, e-mailadres en overige ingevulde gegevens – benodigd voor het bepalen van de concrete opdracht en voor het opmaken van de opdrachtbevestiging bij de dienstverlenende partner naar uw keuze – worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is in welk rechtsgebied dan ook. Wij behouden ons echter het recht voor uw persoonlijke gegevens door te geven aan onze vaste partners (waaronder onze werknemers en de werknemers van onze partners, en onze betrouwbare agenten en vertegenwoordigers die met toestemming van ons toegang hebben tot deze informatie, en die kennis moeten hebben of toegang nodig hebben tot deze informatie om onze diensten te kunnen leveren (waaronder klantenservices en interne onderzoekdiensten (audit/compliance)) ten gunste van u als klant.

Indien u een gratis product bij ons afneemt stemt u er mee in dat uw gegevens voor commerciele doeleinden gebruikt kunnen worden door onze partners. Hiervoor kunt u  zich te allen tijde gebruiksvriendelijk afmelden. Wij delen alleen de contactgegevens welke u heeft gebruikt bij aanmelding (Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats) en de door de u geselecteerde producten. Inhoudelijke gegevens uit documenten / contracten of producten worden nooit met derden gedeeld tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven.

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies met het doel om de bezoekers van onze website een optimaal gebruiksgemak te bieden, waarbij de website zich automatisch aanpast naar de behoeften en wensen van de bezoeker. Voor meer informatie kunt u onze Privacyvoorwaarden en cookie-beleid lezen.

Vastgesteld op 1 februari 2017